نتایج مسابقه اسپرینت جام جهانی آقایان :


 

نتایج مسابقه اسپرینت جام جهانی خانم ها :

 

نتایج مسابقه ورتیکال جام جهانی خانم ها :

 

نتایج مسابقه ورتیکال جام جهانی آقایان :