تقويم اجرايی کميته کوهنوردی با اسکی
فدراسيون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
1395- 1396
 
1. همايش کوهنوردی با اسکی 1 دی 1395
2. تشکيل تيم ملی هيماليانوردی با اسکی (اردو های ماهيانه)
· فراخوان و اردوی مرحله اول؛ با سياست جذب حداکثری 15 دی 1395
· اردوی مرحله دوم؛ اجتناب از حادثه و هرگونه آسيب احتمالی (با سياست دفع حداقلی) 11 اسفند 1395
· اردوی مرحله سوم؛ انتخابی اول بر مبنای محدوديتها و پتانسيلهای انسانی (کادر اجرايی و مربيان) 10 بهمن 1395
· اردوی مرحله چهارم؛ همزمان با فستيوال دماوند و انتخابی نهايی 5 اردیبهشت 1396
3. کارگاههای آموزشی (هفتگی) وابسته به تقاضا و شرايط منطقه ای
· راه اندازی پايگاه دربندسر؛
· راه اندازی پايگاه ديزين؛
4. مسابقات کوهنوردی با اسکی
· مسابقه داخلی قهرمانی آسيا (توأم با قهرمانی کشور- انتخابی تيم ملی) 29 دی 1395
· مسابقات برونمرزی شامل: 1. جام جهانی ترکيه (اعزام تيم 5 نفره- 10 فوريه 2017)؛ 20 بهمن 1395
2. قهرمانی جهان ايتاليا (اعزام تيم 5 نفره- 21 فوريه 2017)؛ 2 اسفند 1395
3. جام آسيايی کره جنوبی (اعزام تيم 5 نفره – 10 مارس 2017)؛ 20 اسفند 1395
5. فستيوال بين المللی دماوند 5 فروردين 1396
6. اردوی آمادگی تيم ملی مسابقات آسيايی و جهانی کوهنوردی با اسکی از مهرماه 1395
7. اعزام تيم ملی هيماليانوردی با اسکی به يک قله 6000 متر خرداد 1396