شما میتوانید آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته اسکی کوهستان را از این بخش دریافت نمایید:

 

آیین نامه کمیته اسکی کوهستان ایران

پیش نویس قوانین و مقررات مسابقات کشوری اسکی کوهستان