مسئول کمیته

مجید درودگر

مدارک ورزشی :

مدرس 2 یخ وبرف

مدرس 2 سنگنوردی

مرس 3 اسکی کوهستان

مدرس3 اسکی آلباین

مدرس 3 کوهبیمائی

سوابق ورزشی :

صعودبه قله کمال تبریز

دوزرده وشاه شهیدان و کولونچی وصمصامی در منطقه زردکوه بختیاری

سیاه قوگ و سراسبید در منطقه سرچال

چالون-کل بزان-قله تنگه گلو-لشگرک-ستاره-قله علم-مرجیکش در منطقه حصارچال

چنگیزچال-قبله-انگمار در منطقه لاسم

منطقه دنا از روستای خفر

کلون بستک-سرکچال

صندوق چال منطقه دربندسر

آبک

دماوند از مسیر جنوبی