آندره بارگیل Andrzej Bargiel کوهنورد جوان لهستانی موفق شد در مدت ۳۰ روز پروژه صعود به ۵ قله مرتفع پامیر را با اسکی به اتمام رساند.
روز ۱۴ اوت این کوهنورد و اسکی باز لهستانی توانست قله ۷۴۳۹ متری پوبدا را صعود نماید و ۵x۷۰۰۰ پامیر و تیان شان شامل:

لنین ۱۶ جولای ۱۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
کورژنفسکایا ۲۵ جولای ۸ساعت و ۴۰ دقیقه
سامانی ۲ اوت ۲۷ ساعت
خان تنگری را ۱۰ اوت ۱۱ ساعته
پوبدا ۱۴ اوترا در مدت زمان ۲۱ ساعت صعود کرد.
رکورد پیشین که در سال ۱۹۹۹ توسط Denis Urubko و Serguey Molotov در مدت ۴۲ روز به ثبت رسیده بود را به نام خود کاهش دهد.

آندره بارگیل