تصوير پروفايل موسس

که سالهای سال در کنار اين باشگاه همکاری و همراهی داشته است و از سال ۱۴۰۲ بعنوان موسس در استان البرز به فعاليت خود ادامه میدهد.