دوره سطح يک اسکی کوهستان امامزاده هاشم

زمستان ۱۳۹۷
دوره سطح يک اسکی کوهستان
پيست اسکی امامزاده هاشم
باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ايران