گالری

همگانی همگانی تقويم ورزش برای زنان و مردان در تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی و رده های سنی، از نونهالان تا پيشکسوتان و در گروه های خانوادگی همگی دارای کارکردهای مهم و ضرورتی برای توسعه پايدار يک رشته ورزشی اند.
حرفه ای حرفه ای يکی از مزايای جوامع مدرن اينست که در اين جوامع، انسانها اغلب به حِرَف مورد علاقه خود ميپردازند. ورزشکاران يک رشته ورزشی هر يک ممکن است نقاط قوت و ضعفی داشته باشند که در بلند مدت اين ويژگيها سرنوشت ورزشی آنها را رقم خواهد زد، در يک ساختار ورزشی توسعه پذير برای استفاده از اين ويژگيها در بکارگيری ورزشکاران در مناسب مورد نياز برای توسعه ورزش حرفه ای برنامه ريزی می شود.
قهرمانی قهرمانی هر رشته و گرايشی با نوک پيکانيهای آن شناخته و شناسانده ميشود و قهرمانان يک رشته ورزشی نيز شناسنامه های آن رشته اند، تا جايی که ميتوان گفت کمتر ورزشی تا زمانی که در سطح قهرمانی فعال نشده باشد، در يک جامعه و يا جغرافيا امکان تشکيل نطفه های توسعه پذير را پيدا می کند. در عين حال قهرمانی که در بستری حرفه ای قرار نميگيرد، امکان رشد و توسعه پايدار را نخواهد داشت. بنابراين ورزش حرفه ای پيشنياز و زمينه ساز توسعه پايدار ورزش قهرمانی بشمار ميرود.
اسکی تورينگ دماوند و علم کوه اسکی تورينگ دماوند و علم کوه دماوند و علم کوه دو قله در دو سر سلسله کوههای البرز مرکزی می باشند که بلندترين قلل ايران و خاورميانه نيز بشمار میروند.
دوره سطح يک آموزش اسکی کوهستان دوره سطح يک آموزش اسکی کوهستان
فريدونشهر 1397 دوره کارآموزی اسکی کوهستان فريدونشهر ۱۳۹۷ دوره کارآموزی اسکی کوهستان
امامزاده هاشم 1397 دوره کارآموزی اسکی کوهستان امامزاده هاشم ۱۳۹۷ دوره کارآموزی اسکی کوهستان
چين 2017 کاپ آسيا چين ۲۰۱۷ کاپ آسيا
چين 2018 جام جهانی اسکی کوهستان چين ۲۰۱۸ جام جهانی اسکی کوهستان
علم کوه 1398 جشنواره اسکی کوهستان علم کوه ۱۳۹۸ جشنواره اسکی کوهستان
ايتاليا 1395 قهرمانی جهان اسکی کوهستان ايتاليا ۱۳۹۵ قهرمانی جهان اسکی کوهستان