همگانی

همگانی

اختلال در هر بخش از اين زنجيره، بسرعت عواقب خود را در سطوح ديگر ورزش حرفه ای نشان ميدهد. اين کارگروه در عين حال که کارکردهای پشتوانه سازی برای ساير سطوح را دارد، اثرات ترويجی، فرهنگسازی و روانی قابل توجهی را دارد که به معنای صحيح و دقيق کلمه شاخص ورزشی بودن يک جامعه خواهد بود. به بيان ديگر ورزش همگانی نقطه آغاز و پايان يک رشته ورزشی است و به اين ترتيب همگانی سازی يک ورزش رسالت اصلی دستندرکاران و بنيانگذاران يک رشته ورزش است.

حرفه ای

ورزش حرفه ای پيشنياز و زمينه ساز توسعه پايدار ورزش قهرمانی است و ورزشکاران حرفه ای کسانی هستند که با اشتغال به همان رشته ورزشی تمام نيازهای مادی و معنوی خود را برای استقرار و پيشرفت در آن رشته ورزشی را برآورده سازند.

قهرمانی

قهرمانان هر يک از رشته های ورزشی باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ايران امکان فعاليت در سطوح مختلف را داشته و خواهند داشت و به اين صورت ميتوانند در مسير طرح توسعه بستر ورزش حرفه ای باشگاه از مواهب اين اتفاق آن بهرمند شوند.

اسکی تورينگ دماوند و علم کوه

شرح تصوير آزمايشی  

بیشتر بخوانید

دوره سطح يک آموزش اسکی کوهستان

فريدونشهر ۱۳۹۷ دوره کارآموزی اسکی کوهستان

امامزاده هاشم ۱۳۹۷ دوره کارآموزی اسکی کوهستان

چين ۲۰۱۷ کاپ آسيا

چين ۲۰۱۸ جام جهانی اسکی کوهستان

علم کوه ۱۳۹۸ جشنواره اسکی کوهستان