کار آموزی سطح يک اسکی کوهستان

سطح يک باشگاه اسکی کوهستان هفت قله ايران