این تمرینات روزانه در فضای باز و داخل سالن در سبک های مختلف صورت میگیرد.

رول اسکی : تجهیزات خارج از برف اسکی استقامت و اسکی کوهستان است.

رول اسکی در دو سرش چرخهایی دارد  که به طور یک طرفه عمل می کند که روی آسفالت برای شبیه سازی تمرینات اسکی کوهستان و صحرا نوردی استفاده می شود و تکنیک هایش همان تکنیکهای اسکی صحرا نوردی روی برف است.که در دو نوع پاتیناژ و کلاسیک انجام می شود. این تجهیزات تنها برای تمرینات استفاده می شد، اما امروزه مسابقات جهانی آن نیز در حال برگزاری است و انواع اف رود آن نیز وجود دارد.