طبيعت به عنوان مهمترين عنصر حفظ بقای بشريت، همچون آغوش مادر برای انسانها آرامش بخش و سلامت گستر است. خانواده نيز بعنوان مهمترين بنيان يک اجتماع سهم اصلی در پرورش استعداد و دوستی انسانها با طبيعت را دارا ميباشد. کارگروه خانواده طبيعت بمنظور پشتوانه سازی و ترويج فرهنگ ورزش و دوستی طبيعت نقطه آغاز و در عين حال هدف اصلی باشگاه اسکی کوهستان هفت قله بشمار ميرود.