انجام تمرينات دوره ای، با طراحی تمرينات مختلف استقامتی، قدرتی، هوازی، ديناميک، پلايومتريک و ساير نهاده های تمرينی برای ارتقاء توان ورزشکاران و قهرمانان رشته های ورزشی طبيعت در اين کارگروه طراحی و در جلسات منظم بصورت حضوری و مشاوره غيرحضوری برگزار ميگردد.                                                                                                                                                                                        .