تشکيل تيمهای ورزشی در سطوح مختلف و برگزاری، شرکت و اعزام ورزشکاران به دوره های، مسابقات و رويدادهای مختلف اسکی کوهستان توسط کارگروه اسکی کوهستان صورت ميگيرد.