دوی کوهستان به عنوان نهاده تمرينی و همچنين مکمل چهارفصل برای ورزشکاران و قهرمانان رشته اسکی کوهستان بوده است و تشکيل تيمهای ورزشی اين رشته و برگزاری و شرکت در رويدادهای مختلف اين رشته از اهداف اصلی اين کارگروه بشمار ميرود.