خانواده طبيعت

طبيعت به عنوان مهمترين عنصر حفظ بقای بشريت، همچون آغوش مادر برای انسانها آرامش بخش و سلامت گستر است. خانواده نيز بعنوان مهمترين بنيان يک اجتماع سهم اصلی در پرورش استعداد و دوستی انسانها با طبيعت را دارا ميباشد. کارگروه خانواده طبيعت بمنظور پشتوانه سازی و ترويج فرهنگ ورزش و دوستی طبيعت نقطه آغاز و در عين حال هدف اصلی باشگاه اسکی کوهستان هفت قله بشمار ميرود.

بیشتر بخوانید

ورزش در طبيعت

انجام تمرينات دوره ای، با طراحی تمرينات مختلف استقامتی، قدرتی، هوازی، ديناميک، پلايومتريک و ساير نهاده های تمرينی برای ارتقاء توان ورزشکاران و قهرمانان رشته های ورزشی طبيعت در اين کارگروه طراحی و در جلسات منظم بصورت حضوری و مشاوره غيرحضوری برگزار ميگردد.                                                                                                                                                                                        .

بیشتر بخوانید

دوی کوهستان

دوی کوهستان به عنوان نهاده تمرينی و همچنين مکمل چهارفصل برای ورزشکاران و قهرمانان رشته اسکی کوهستان بوده است و تشکيل تيمهای ورزشی اين رشته و برگزاری و شرکت در رويدادهای مختلف اين رشته از اهداف اصلی اين کارگروه بشمار ميرود.

بیشتر بخوانید

اسکی کوهستان

تشکيل تيمهای ورزشی در سطوح مختلف و برگزاری، شرکت و اعزام ورزشکاران به دوره های، مسابقات و رويدادهای مختلف اسکی کوهستان توسط کارگروه اسکی کوهستان صورت ميگيرد.

بیشتر بخوانید

سطوح ورزشی

همگانی همگانی تقويم ورزش برای زنان و مردان در تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی و رده های سنی، از نونهالان تا پيشکسوتان و در گروه های خانوادگی همگی دارای کارکردهای مهم و ضرورتی برای توسعه پايدار يک رشته ورزشی اند.
حرفه ای حرفه ای يکی از مزايای جوامع مدرن اينست که در اين جوامع، انسانها اغلب به حِرَف مورد علاقه خود ميپردازند. ورزشکاران يک رشته ورزشی هر يک ممکن است نقاط قوت و ضعفی داشته باشند که در بلند مدت اين ويژگيها سرنوشت ورزشی آنها را رقم خواهد زد، در يک ساختار ورزشی توسعه پذير برای استفاده از اين ويژگيها در بکارگيری ورزشکاران در مناسب مورد نياز برای توسعه ورزش حرفه ای برنامه ريزی می شود.
قهرمانی قهرمانی هر رشته و گرايشی با نوک پيکانيهای آن شناخته و شناسانده ميشود و قهرمانان يک رشته ورزشی نيز شناسنامه های آن رشته اند، تا جايی که ميتوان گفت کمتر ورزشی تا زمانی که در سطح قهرمانی فعال نشده باشد، در يک جامعه و يا جغرافيا امکان تشکيل نطفه های توسعه پذير را پيدا می کند. در عين حال قهرمانی که در بستری حرفه ای قرار نميگيرد، امکان رشد و توسعه پايدار را نخواهد داشت. بنابراين ورزش حرفه ای پيشنياز و زمينه ساز توسعه پايدار ورزش قهرمانی بشمار ميرود.